При нас можете да поръчате да Ви бъде изработена индивидуална отливка за Вашия задушен слухов апарат, без значение дали сте го закупили от нас или не. Индивидуалните отливки са най-различни като форма и материал. На място при нас според степента на загуба на слух се определя най-подходящият за Вас вид, взима се отпечатък и в рамките на 3 дни се изработва. Индивидуалната отливка значително подобрява качеството на звука, предотвратява появата на микрофония ("пищене") и държи стабилно закрепен слуховият Ви апарат на ухото. Изработваме ги с материали на Dreve Otoplastik GmbH - Германия. Цена за стандартна мека отливка е 20 лв. с ДДС, а на мека мини-отливка: 15 лв. с ДДС. За въпроси и повече информация можете да се обърнете към нас на телефон: 032/63-50-87 или на e-mail: office@sonioton.com.

 

Агенцията за хората с увреждания уведомява хората с увреждания, които     закупуват от  търговците  на  дребно  на  територията  на  страната помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса, както  и   медицинските  изделия   изработени  по  индивидуална  поръчка, че при  получаването им следва  да  изискват  инструкция за употреба на български език и  гаранционна карта с посочени адреси и телефони на сервизните бази, на  която следва  да   бъде  обозначен срока на годност на съответното изделие,  както  и  попълнен  приемо-предавателен  протокол.
Обръщаме  внимание,  че предоставянето на слухови апарати задължително се извършва в центрове за слухопротезиране.
Дейностите, които се осъществяват в центровете за слухопротезиране, включват:
    1. избор на марка, вид и модел на слуховия апарат;
    2. настройка с фирмен софтуер и хардуер;
    3. демонстрация на звукови и шумови картини чрез подходяща акустична система, изпробване на няколко апарата;
    4. вземане на мярка и/или изработка на индивидуални отливки;
    5. обучение за работа със слуховия апарат;
    6. осигуряване на консумативи, батерии, индивидуални отливки, акустични тръбички, средства за поддържане на хигиената и др.;
    7. приемане за диагностика или ремонт и/или диагностика на рекламиран или дефектирал слухов апарат.

При  установени  дефекти на  предоставените  медицински  изделия,  помощни  средства,  приспособления  и  съоръжения  в рамките  на  гаранционният  срок, лицата  с увреждания следва  да  се  обръщат към представителите  на  търговеца,  от  които  са  получили  медицинското  изделие,  помощно  средство,  приспособление  и  съоръжение или  към  сервизната  база,  посочена  в гаранционната  карта на  изделието.
Следва  да  се знае,  че  в рамките  на  гаранционния  срок на  изделието,   извършените  ремонтни  работи са  безплатни  за  лицата  с увреждания.
Следва  да  се  знае,  че предоставените медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания не се заменят в експлоатационният срок, когато са загубени, повредени, унищожени в резултат на виновно поведение, небрежност или непредпазливост от правоимащото лице.

След изтичане  на  гаранционния  срок,  но  в  рамките  на  посочения  в  Приложение  № 7 към чл. 40,  ал. 1 от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  интеграция  на  хората  с увреждания  експлоатационен срок на   изделията,  лицата  с увреждания  имат  право  на  безплатен/и  ремонт/и.

  При  получаване  на  ремонтирано изделие лицата  с увреждания  следва  да  се информират и извършат  оглед на  извършените  ремонти дейности,  както и да  изискват попълнен  приемо-предавателен протокол.
При  констатирани дефекти или проблеми при използването на медицински   изделия, помощни средства и приспособления, при установена  забава  в срока  за изпълнение на  ремонтните  дейности и/или отказ за  извършването им,  както и при  констатирани  дефекти и проблеми  при  експлоатацията  на ремонтираните  изделия, лицата  с увреждания могат да се обръщат към компетентната институция – Комисия за защита на потребителите.


Връзка с Комисията може да установите на посочения линк:
http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=12&document_id=19

"СОНИОТОН" ООД уведомява своите клиенти, че по технически причини телефон 032/ 65-83-76 е закрит от м. декември 2012 г.!

Новият телефон за връзка с нас в офиса на фирмата е 032/ 63-50-87.

Актуални моб. телефони за контакт с нас: 0878/ 49-31-87, 0888/ 33-11-00, 0879/ 85-83-76.

Във връзка със закриването на стария стационарен телефон бе закрит и следният електронен адрес на фирмата: sonioton@mbox.contact.bg.

Новите имейли на фирмата са: office@sonioton.com и sonioton@gmail.com.

Молим да ни извините за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!

- Качественото чуване при нас не е лукс!

При нас можете да закупите висококачествен дигитален слухов апарат на немския производител Siemens Audiologische Technik GmbH (Сименс Аудиологична Техника) с търговски марки Siemens, A&M, Rexton и Audio Service в рамките на отпуснатата Ви целева помощ за слухов апарат от съответната Дирекция „Социално подпомагане” напълно безплатно за Вас, както и по-модерни високотехнологични модели с допълнително доплащане от Ваша страна. С целевата помощ за закупуване на слухов апарат можете също така да заплатите частично или изцяло различни модели слухови апарати на реномираните датски производители Oticon (Отикон) и Widex (Видекс). Слуховите апарати на бутиковия немски производител bruckhoff hannover (брукхоф хановер) ще можете да заплащате частично или изцяло с целевата помощ за закупуване на слухов апарат чрез съответната Дирекция "Социално подпомагане" след 01.06.2013 г.!

При нас ще получите още:

- Гаранция за качество на извършеното слухопротезиране!

За нас е изключително важно да сте доволен от закупения дигитален слухов апарат и да чувате чисто, ясно и разбираемо с него. Ние ще издадем фактура за продажба на слухов апарат, едва когато сте изпробвали няколко слухови апарата и сте напълно удовлетворен от този, който сте избрали. В цената на всеки закупен от нас слухов апарат е включена изработката на безплатна за Вас индивидуална отливка, която значително подобрява качеството на звука. Благодарение на нея се избягва възникването на така неприятната за ползвателите на слухови апарати микрофония ("пищене").

- Възможност да закупите от нас дигитален слухов апарат на изплащане до 6 месеца с 0% оскъпяване!

- Всички дигитални слухови апарати имат 2 години гаранция!

Всички дигитални слухови апарти при нас имат 2 години гаранция за повреди по вина на производителя. В този срок ние отстраняваме безплатно всички дефекти на продукта дължащи се на материала и изработката, ако слуховият апарат е употребяван съгласно съпътстващото го упътване за употреба.Гаранцията отпада при лошо съхранение, неправилна употреба, използване на други източници за захранване освен оригиналния (напр. батерии за часовници), когато повредата е настъпила вследствие на механични въздействия (удар, намокряне и пр.) и при опит за отстраняване на повредата от купувача или от други неупълномощени лица.

Независимо от посочения по-горе обхват на търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на стоките, предмет на продажбата с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите.

- Извънгаранционен сервиз в рамките на целия екплоатационен срок на Вашия слухов апарат!

Share