officeee1Фирма „СОНИОТОН” ООД, ЕИК 115951182, развива своята дейност от м. септември 2007 г. Управител на фирмата е инж. Кръстю Попов, бивш преподавател по програмиране и изчислителни системи в ТУ - гр. София, филиал Пловдив. Фирмата е тясно специализирана в сферата на слухопротезирането, или още акустика на слухови апарати, притежава собствена лаборатория за изработка на меки индивидуални отливки с материали на Dreve Otoplastik GmbH - Германия. 

От създаването на нашия Център по слухопротезиране ние работим предимно с марките слухови апарати на немския производител Siemens Audiologische Technik GmbH (Сименс Аудиологична Техника), а те са: SIEMENS (Сименс), A&M (Ей енд Ем) и REXTON (Рекстон).

Фирма „СОНИОТОН” ООД е лицензирана като Център по слухопротезиране по чл.35, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания и притежава Удостоверение за регистрация №018/04.09.2007 г., издадено от Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика. На това основание „СОНИОТОН” ООД има право да издава отчетни документи за разходваните целеви помощи от правоимащите лица- хора с увреждания- по чл.39 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Освен слухови апарати и всичко свързано с тях нашата фирма предоставя на хора с увреждания и други помощно-технически средства включени в Приложение №7 на Правлиника за прилагане на Закноа за хора с увреждания /ППЗИХУ/- ларингофони, инвалидни колички, антидекубитални дюшеци и др.

Нашият Център по слухопротезиране и офис се намират в центъра на гр. Пловдив. Ще ни намерите на бул. Руски 13, ет.1, каб. № 1 А, № 1 В и № 40 в сградата на Дирекция „Социално подпомагане” – община Пловдив и Дирекция „Социално подпомагане” – община Родопи. Телефони за контакт: 032/ 63-50-87 и 0888/ 33-11-00.

Share